Rýmařovsko neoplývá velkým množstvím technických památek a přestože pro některé objekty byl tento statut navrhován, žádná z památek nepatří do kategorie tzv. zapsaných památek.

  V okolí Rýmařovska patří mezi zapsané technické památky Národní kulturní památka Ruční papírna ve velkých Losinách, vzdálená 33 km západně od Rýmařova. Ojedinělým technickým dílem je přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně ve vzdálenosti od Rýmařova vzdušnou čarou 17,5 km k ssz., po silnici 44 km.

   

  Naučné stezky jsou obvykle turisticky značené trasy, na nichž jsou instalovány informační tabule s popisem přírodních výjimečností.. Trasy jsou značeny bílým čtvercem se zeleným úhlopříčným pruhem.

  Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí označené tabulí s malým státním znakem ČR.

  Památné stromy mohou být vyhlášeny z následujících důvodů (nebo jejich kombinací):

  • stromy mimořádného vzrůstu
  • stromy mimořádného stáří
  • stromy, mající zvláštní habitus (celkový vzhled)
  • stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu
  • stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst
  • stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (kaple, kostel, boží muka, studánka)

  Památné stromy vyhlašuje podle zákona č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny místně příslušný orgán ochrany přírody, což je většinou odbor životního prostředí pověřeného úřadu - nejčastěji pověřeného obecního úřadu nebo městského úřadu statutárních měst. Tento orgán zajišťuje vyhlášení ochranného pásma okolo památných stromů, dohlíží na jejich ošetřování a rozhoduje také o případném zrušení ochrany. Ochranným pásmem je desetinásobek poloměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí, není-li stanoveno jinak.

  Registr památných stromů vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V současnosti je v České republice registrováno téměř 23 000 památných stromů.

  Za nejstarší památný strom bruntálského okresu je považována lípa velkolistá v Karlově (600-700 let), jejíž výška činí 20,5 m a obvod kmenu úctyhodných 810 cm.

  Titulem nejmohutnější registrované jedle v CHKO Jeseníky a absolutně nejvyššího stromu v Jeseníkách  (a údajně i v celé ČR) se můze pyšnit jedle Věvodkyně těsně vlevo u silnice mezi Karlovou Studánkou a Ludvíkovem (cca 0,5 km od Karlovy Studánky). Je vysoká 44 metry, má obvod kmene 450 cn a její stáří je odhadováno na 180 - 230 let. Chráněným stromem byla vyhlášena v roce 2001. Další ze čtyř památných jedlí v Jeseníkách roste v parku v Karlově Studánce. Je 40 m vysoká a má obvod kmene 405 cm.

   

  V celostátní anketě Strom roku se mezi dvanáct  finalistů  roku 2009 probojoval jasan ztepilý z lokality Morgenland u Světlé Hory, nazývaný Vévoda z Morgenlandu. Anketa je vyhlašován programem Strom života Nadace Partnerství a Ministerstvem životního prostředí, který pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a příjemné prostředí pro každodenní život, a to zejména podporou výsadeb stromů a péče o krajinu či veřejná prostranství.  Jasan roste na křižovatce cest z Karlovy Studánky do Světlé Hory – Podlesí a do Malé Morávky. Odborníci tvrdí, že by mu mohlo být okolo dvou set let. Poblíž se nachází přírodní památka Morgenland - druhově pestrá slatinná louka v pramenné oblasti Černého potoka s výskytem ohrožených druhů rostlin. Osada Morgenland – Ranná, patřící dříve k Malé Morávce, zanikla po roce 1945.

  I když se jasan nestal stromem vítězným a umístil se na čtvrtém místě, napomohl ke vzniku dalšího zajímavého projektu - Země laskavých stromů, který připravuje sdružemí Vlastenecký poutník. Ten počítá s aktivním zapojením veřejnosti a předpokládá, že se najdou Přátelé stromů, kteří se spolu s dalšími lidmi budou o stromy starat.

  Z podkladů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a CHKO Jeseníky a z denního tisku zpracoval M. Marek.

  S výjimkou označených byly všechny obrázky převzaty z uvedených zdrojů.