Z Břidličné hory k PraděduZaujímá nejvyšší polohy Hrubého Jeseníku na centrální kře Pradědu.
  Katastrální území: Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, Železná pod Pradědem (okres Bruntál), Rejhotice, Kouty nad Desnou (okres Šumperk), Domašov u Jeseníku (okres Jeseník)
  Nadmořská výška: 820-1491,3 m
  Výměra: 2 031,40 ha
  Vyhlášeno: 1990
  Vznikla sloučením dříve vyhlášených chráněných území Vrchol Pradědu , Divoký důl, Velká kotlina, Malá kotlina, Petrovy kameny a Bílá Opava.

  Přírodní rezervace Břidličná byla vyhlášena v polovině roku 2008 v masívu Břidličné hory (1358 m n. m.), Pecného a Jeleního hřbetu v jjz.části hlavního hřebene Hrubého Jeseníku. Chráněné území o rozloze 651,9 ha přímo navazuje na NPR Praděd a PR Pod Jelení studánkou. Kolem nebo přes rezervaci vedou trasy hlavních turistických vrcholových cest.

  Smyslem vyhlášení přírodní rezervace je vedle redukce borovice kleče postupné přibližování lesních porostů přírodnímu stavu a v dlouhodobém horizontu umožnění jejich samovolného vývoje.
  Břidličná hora - F42aHlavním předmětem ochrany jsou subalpínské biotopy, kryogenní geomorfologické útvary (skalní sruby, sutě, kamenné proudy), horské smrčiny a druhy vázané na tyto ekosystémy. Velice cenný je poměrně zachovalý vegetační gradient 6. až 9. lesního vegetačního stupně od (smrkových) bučin po přirozené bezlesí subalpínského stupně. Největší populaci v ČR zde tvoří jalovec obecný nízký (Juniperus communis subsp. alpina), početná je řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia) a šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum), v několika desítkách jedinců zde roste hořec tečkovaný (Gentiana punctata), vysokobylinné nivy vedle obligátních omějů zdobí stračka vyvýšená (Delphinium elatum), bylo zjištěno několik keřů rybízu skalního (Ribes petreum), na holích často je k vidění violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp. sudetica). Bohužel rovněž velice hojná je na východní části hřebenu borovice kleč, která zde vytváří rozsáhlé zvolna se rozrůstající porosty na ploše několika desítek hektarů.
  Z živočichů stojí za pozornost reliktní motýl okáč horský (Erebia epiphron), několik hnízdících párů lindušky horské (Anthus spinoletta) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), pravidelně se vyskytuje kos horský (Turdus torquatus), loví zde sokol stěhovavý (Falco peregrinus).

  Zdroj: www.jeseniky.ochranaprirody.cz

  Rozkládá se asi 5 km severně od osady Žďárský Potok (obec Stará Ves u Rýmařova), u Alfrédovy chaty na jihovýchodním svahu Břidličné hory a Jeleního hřbetu. Napříč rezervací vedou značené turistické cesty - ze Staré Vsi na hlavní hřeben (červená) a ze Skřítku do Vernířovic (žlutá).
  Katastrální území: Karlov pod Pradědem, Žďárský Potok (okres Bruntál)
  Nadmořská výška: 1100-1250 m
  Výměra: 138,42 ha a 403,55 ha ochranné pásmo
  Vyhlášeno: 1989
  Jeřábová smrčina s horským ekotypem smrku ztepilého (Picea abies), unikátní lokalita s mimořádným výskytem mravenců podhorních (Formica lugubris).

  Rašeliniště na SkřítkuNachází se mezi obcemi Stará Ves a Sobotín asi 4 km západoseverozápadně od osady Žďárský Potok, v plochém sedle Skřítek (865 m n. m.).
  Katastrální území: Ždárský Potok (okres Bruntál), Rudoltice u Sobotína (okres Šumperk)
  Nadmořská výška: 800-890 m
  Výměra: 166,65 ha
  Vyhlášeno: 1955
  V centrální části území je sedlové rašeliniště přechodového typu a rašelinné březiny s břízou karpatskou (Betula carpatica), lemované rašelinnými smrčinami. Rašeliniště je z velké části odumřelé a regeneruje jen na nepatrných plochách.

  Skalské rašeliniště Rašeliniště v pramenné oblasti Rašelinného potoka 5 km jihozápadně od města Rýmařova na jv. svahu Dobřečovské hory (809,1 m n. m.). Do rezervace nevede žádná značená turistická cesta.
  Katastrální území: Skály u Rýmařova
  Nadmořská výška: 662-748 m
  Výměra: 45,50 ha
  Vyhlášeno: 1970

  Přechodové rašeliniště minerotrofního prameništního typu, v jehož dvou jádrech se z původně rozsáhlého bezlesí zachovaly dvě menší rašelinné loučky. Díky tomu, že z této rezervace, jejíž ochrana byla navrhována již ve třicátých letech 20. století, existuje více podrobnějších údajů, lze poměrně přesně rekonstruovat vývoj celého ekosystému během posledních dvou třetin 20. století.

  Rašeliniště na RejvízuRozprostírá se v severovýchodní části Hrubého Jeseníku v Medvědské hornatině, poblíž osady Rejvíz, 6,5 km východně od města Jeseník, v široké, bezodtokové pánvi mírné nakloněné k východu. Bylo zde vybudováno malé informační středisko a naučná stezka. K Velkému mechovému jezírku je udržován haťový chodník. Na naučné stezce se vybírá vstupné, které je užíváno na opravy chodníku.
  Katastrální území: Rejvíz (okres Jeseník)
  Nadmořská výška: 734-794 m
  Výměra: 325,17 ha
  Vyhlášeno: 1955 a 65,34 ha ochranného pásma
  Největší komplex vrchovištního rašeliniště, podmáčených smrčin a rašelinných luk na severní Moravě a ve Slezku, nejvýchodnější lokalita borovice blatky (Pinus rotundata).

  F39-800px-Serak

  Šerácká hornatina (severozápadní okrsek Hrubého Jeseníku), vrcholové partie horského hřbetu okolo Vozky, Keprníku a Šeráku na hlavním evropském rozvodí Černého a Baltského moře. Územím rezervace prochází několik značených turistických cest i cyklostezek, na Šerák vede sedačková lanovka z Ramzové.

  Katastrální území: Adolfovice, Horní Lipová (okres Jeseník), Kouty nad Desnou, Nové Losiny, Ostružná (okres Šumperk)
  Nadmořská výška: 860-1423 m
  Výměra: 800,10 ha a 374,34 ha ochranné pásmo
  Vyhlášeno: 1989 (část území chráněna již od roku 1903)
  Nejstarší rezervace na Moravě. Komplex přirozeného skalního a travinobylinného bezlesí, klimaxových smrčin a smrkových bučin, místy pralesovitého charakteru, a sedlových rašelinišť. Významná geomorfologická lokalita s reliktními druhy rostlin i živočichů.

  Vysoký vodopád - F40Rozkládá se na severním svahu Velkého Jezerníku (1306,8 m n. m.) a východním svahu Malého Klínu (1099,3 m n. m.), asi 7 km jižně od obce Bělá pod Pradědem na horním toku Studeného potoka. Rezervací prochází modře značená turistická cesta z Bělé na Velký Jezerník.

  Katastrální území: Domašov u Jeseníka (okres Jeseník)
  Nadmořská výška: 840-1220 m
  Výměra: 141,41 ha
  Vyhlášeno: 1982
  Horské třtinové smrčiny a smrkové bučiny, na horním toku Studeného potoka porosty smrku ztepilého (Picea abies) s vrbou slezskou (Salix silesiaca). Předmětem ochrany je komplex geomorfologických jevů v okolí vodopádu.

  Bučina - F41Leží 3 km jihozápadně od vrcholu Pradědu v závěru údolí Divoké Desné na severovýchodním svahu pod sedlem u Františkovy myslivny, které je nejnižším bodem hřbetu mezi kótami Velký Máj (1384,3 m n. m.) a Velká Jezerná (1248,4 m n. m.), Loučná nad Desnou. Po okraji rezervace vede zeleně značená  turistická cesta z Jeleního hřbetu na hlavním hřebeni do údolí Divoké Desné.
  Katastrální území: Kouty nad Desnou, Rejhotice (okres Šumperk)
  Nadmořská výška: 960-1180 m
  Výměra: 25,49 ha
  Vyhlášeno: 1955
  Zbytek původního bukového pralesovitého porostu s javorem na suťovém terénu ve východní Části anemoorografického systému Divoké Desné (ovlivněný místním prouděním vzduchu ve vazbě na morfologii terénu). V tomto prostoru vzniká závětrná turbulence nad severovýchodním svahem pod sedlem u Františkovy myslivny nad starou bučinou a kapradinovými typy smrčin, jejichž ekologické zvláštnosti bezprostředně souvisejí s tímto prouděním.

  Hluboko v srdci Medvědí hornatiny se nalézá překrásné skalnaté údolí, kterým protéká Skalní potok, který pramení na východních svazích Osikového vrchu (1076 m n. m.) a Lysého vrchu (1128 m n. m.) severně od obce Vidly a který vytváří řadu kaskád a je zajímavý právě pro své kamenité dno. Skalní potok je levostranným přítokem Střední Opavy. Přírodní rezervace Skalní potok v nadmořské výšce 680 - 950 m o rozloze 198 ha zaujímá spodní část údolí stejnojmenného potoka. Rezervace se nachází 5,5 km západně od města Vrbna, 3,5 km od osady Vidly a cca 28 km severně od Rýmařova. Do přírodní rezervace nevede žádná značená turistická cesta.
  Velmi strmé srázy údolí jsou porostlé květnatými bučinami s kyčelnicí devítilistou a skalními biotopy s řadou vzácných druhů rostlin jako měsíčnice vytrvalá, jednokvítek velkokvětý, nezelená orchidej hlístník hnízdák nebo krtičník jarní. Na četných prameništích se místy hojně vyskytuje prstnatec Fuchsův. Zalétá sem lovit celá řada druhů ptáků jako např. výr velký, čáp černý nebo dokonce sokol stěhovavý, v některých letech jsou zde pozorovány pobytové znaky rysa ostrovida.
  Na tzv. Skalních schodech roste poslední volně rostoucí exemplář tisu červeného v CHKO Jeseníky. Péče je zaměřena na ponechávání části dřeva samovolnému rozpadu a vysazování stanovištně odpovídajících druhů dřevin jako např. javor klen, jilm horský nebo jedle.

  Zdroj: www.jeseniky.ochranaprirody.cz

  Jelení bučina - F42Rozkládá se v Medvědské hornatině na západním a severozápadním svahu Žárového vrchu (1093,8 m n. m.),
  který je součástí hřbetu Lyra - Žárový vrch - Plošina - Zámecká hora. Podél  rezervace vede cyklostezka z Vrbna do Karlovy Studánky po sz. svazích Lyry a Žárového vrchu.

  Katastrální území: Ludvíkov (okres Bruntál)
  Nadmořská výška: 800-930 m
  Výměra: 25,55 ha
  Vyhlášeno: 1990
  Acidofilní horská bučina s výraznou vertikální členitostí.

  Pstruží potok - F48Rozkládá se asi 1 km jižně od Staré Vsi, severovýchodně od kóty Kamenná hora (798,6 m n. m.) v mělké depresi pramenné oblasti Pstružího potoka. Do rezervace nevede žádná značená turistická cesta.
  Katastrální území: Stará Ves u Rýmařova (okres Bruntál)
  Nadmořská výška: 670-725 m
  Výměra: 22,14 ha
  Vyhlášeno: 1989
  Rašelinné louky a olšiny, přecházející plynule do porostů smrčin. Území je ukázkou biotopu, který byl ještě v padesátých letech 20. století charakteristický pro krajinu mezi Žďárským Potokem a Rýmařovem.

  Rozkládá se asi 1 km severně od obce Bedřichov a 5 km jižně od sedla na Skřítku na vrchu Rabštejn (803 m n. m.).

  Na nejvyšším bodě stával hrad Rabštejn. Dodnes patrné zbytky valů a hradeb jsou hojně navštěvovány, stejně jako zpřístupněná vyhlídka. V blízkosti leží veřejné tábořiště, sloužící zejména horolezcům a restaurace. Na skalních útvarech jsou schválené horolezecké trasy s určitým omezením provozu. Na Rabštejn vede řada značených turistických cest a cyklostezka z Dolní Libiny a Oskavy. Více viz Turistické zajímavosti - Přirozené vyhlídky - Rabštejn
  Katastrální území: Bedřichov u Oskavy (okres Šumperk)
  Nadmořská výška: 620-803 m
  Výměra: 20,00 ha
  Vyhlášeno: 1990
  Jedlobučina s pestrou druhovou skladbou, porůstající balvanité a suťovité svahy vrchu Rabštejn.

  Podmáčené louky v nivě řeky Moravice mezi obcemi Dolní Moravice na severu a Malá Štáhle na jihu, východně od silnice.Niva Moravice - F54
  Katastrální území: Dolní Moravice, Jamartice, Malá Štáhle
  Nadmořská výška: 559-582 m
  Výměra: 41,98 ha
  Vyhlášeno: 1998
  Údolní niva řeky se zachovalým přírodním charakterem meandrujícího toku stabilizovaného přirozenými břehovými porosty. Na březích se rozkládají rozsáhlé plochy podmáčených mokřadních luk (místy je vyvinut rašelinný horizont) s bohatou mozaikou keřových a různověkých stromových porostů. Významný biotop jak pro hnízdící ptáky, tak pro migrující druhy, neboť leží na hlavní středoevropské tahové cestě.

  Přírodní rezervace Růžová o rozloze 24,8145 ha se nachází v pramenné části Růžového potoka (levostranný přítok Podolského potoka) v nadmořské výšce 600 - 650 m, cca 4 km ssz. od centra Rýmařova. Do rezervace nevede žádná značená turistická cesta.

  Růžová - mokřadní louky - F58Rezervace Růžová - F59Rezervace zahrnuje mozaiku biotopů vázaných jak na vyšší hladinu spodní vody - olšiny, vrbové křoviny, slatinné louky, ostřicové a pcháčové louky, rákosiny - tak na středně vlhká (mezofilní) stanoviště - ovsíkové louky a rudimenty smilkových trávníků. Dříve zde rostly druhy jako hořec jarní nebo tučnice obecná, dnes zde ještě nalezneme vachtu trojlistou, prstnatec májový nebo vrbu rozmarýnolistou. Zdejší mokré louky představují významnou lokalitu silně ohroženého chřástala polního, zalétá sem lovit čáp černý i čáp bílý, rozmnožují se zde ropucha obecná, skokan hnědý, čolek horský i obecný, z plazů zde žije zmije obecná či užovka podplamatá.

  Zdroj: www.jeseniky.ochranaprirody.cz

  Franz-Franz - F60Přírodní rezervace Franz-Franz o rozloze 18,79 ha se nachází v lese 2 km Zapadne od křižovatky silnic z Rýmařova do Dolní Moravice Malé Morávky (kolem osady Harrachov), silnice z Dolní Moravice do Horní Nové Vsi, SSV. od kóty 790 m n. m. (Pastviny). Do rezervace nevede žádná značená turistická cesta.

  Předmětem ochrany je Podhorský smíšený les s původní populací pravděpodobne nízkojesenického Modřínu opadavého, jedlí bělokorou, klenem, Bukem, Smrkem dále systém starých stol - pozůstatků po těžbě železných rud, ve kterých zimují Mnohé druhy netopýrů - netopýr brvitý (Myotis emarginatus), Netopýr velký (Myotis myotis), Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Místa s hnízdišti netopýrů jsou považována za evropský významnou lokalitu.

  Franz-Franz - nezajištěný vstup - F61Franz-Franz, zajištěný vstup - F62Franz_-_Franz_-_skalnaty_hreben_3

  Zdroj: www.jeseniky.ochranaprirody

  Zachovalé rašelinné a podmáčené smrčiny na jižním svahu vrchu Slunečná (800,2 m n. m.) severně od PR Panské louky - informační tabule - F64Moravského Berouna. Severně od rezervace prochází hlavní červeně značená evropská turistická cesta, přes rezervaci modře značená cesta z Moravského Berouna do Bruntálu.

  Katastrální území: Moravský Beroun
  Nadmořská výška: 690-760 m
  Výměra: 14,33 ha
  Vyhlášeno: 1970
  Přírodní rezervace byla vyhlášena k ochraně zachovalých zbytků podmáčených, rašelinných a přesličkových smrčin s autochtonním ekotypem smrku. Jádro území je tvořeno porosty parkového charakteru a prostoupeno četnými potůčky a rašelinnými loukami. Místy vynikají solitéry a skupiny smrků zavětvených až k zemi.

  Rýmařovsko