Rozkládá se asi 5 km severně od osady Žďárský Potok (obec Stará Ves u Rýmařova), u Alfrédovy chaty na jihovýchodním svahu Břidličné hory a Jeleního hřbetu. Napříč rezervací vedou značené turistické cesty - ze Staré Vsi na hlavní hřeben (červená) a ze Skřítku do Vernířovic (žlutá).
  Katastrální území: Karlov pod Pradědem, Žďárský Potok (okres Bruntál)
  Nadmořská výška: 1100-1250 m
  Výměra: 138,42 ha a 403,55 ha ochranné pásmo
  Vyhlášeno: 1989
  Jeřábová smrčina s horským ekotypem smrku ztepilého (Picea abies), unikátní lokalita s mimořádným výskytem mravenců podhorních (Formica lugubris).

  Skalské rašeliniště Rašeliniště v pramenné oblasti Rašelinného potoka 5 km jihozápadně od města Rýmařova na jv. svahu Dobřečovské hory (809,1 m n. m.). Do rezervace nevede žádná značená turistická cesta.
  Katastrální území: Skály u Rýmařova
  Nadmořská výška: 662-748 m
  Výměra: 45,50 ha
  Vyhlášeno: 1970

  Přechodové rašeliniště minerotrofního prameništního typu, v jehož dvou jádrech se z původně rozsáhlého bezlesí zachovaly dvě menší rašelinné loučky. Díky tomu, že z této rezervace, jejíž ochrana byla navrhována již ve třicátých letech 20. století, existuje více podrobnějších údajů, lze poměrně přesně rekonstruovat vývoj celého ekosystému během posledních dvou třetin 20. století.

  Pstruží potok - F48Rozkládá se asi 1 km jižně od Staré Vsi, severovýchodně od kóty Kamenná hora (798,6 m n. m.) v mělké depresi pramenné oblasti Pstružího potoka. Do rezervace nevede žádná značená turistická cesta.
  Katastrální území: Stará Ves u Rýmařova (okres Bruntál)
  Nadmořská výška: 670-725 m
  Výměra: 22,14 ha
  Vyhlášeno: 1989
  Rašelinné louky a olšiny, přecházející plynule do porostů smrčin. Území je ukázkou biotopu, který byl ještě v padesátých letech 20. století charakteristický pro krajinu mezi Žďárským Potokem a Rýmařovem.

  Rozkládá se asi 1 km severně od obce Bedřichov a 5 km jižně od sedla na Skřítku na vrchu Rabštejn (803 m n. m.).

  Na nejvyšším bodě stával hrad Rabštejn. Dodnes patrné zbytky valů a hradeb jsou hojně navštěvovány, stejně jako zpřístupněná vyhlídka. V blízkosti leží veřejné tábořiště, sloužící zejména horolezcům a restaurace. Na skalních útvarech jsou schválené horolezecké trasy s určitým omezením provozu. Na Rabštejn vede řada značených turistických cest a cyklostezka z Dolní Libiny a Oskavy. Více viz Turistické zajímavosti - Přirozené vyhlídky - Rabštejn
  Katastrální území: Bedřichov u Oskavy (okres Šumperk)
  Nadmořská výška: 620-803 m
  Výměra: 20,00 ha
  Vyhlášeno: 1990
  Jedlobučina s pestrou druhovou skladbou, porůstající balvanité a suťovité svahy vrchu Rabštejn.

  Podmáčené louky v nivě řeky Moravice mezi obcemi Dolní Moravice na severu a Malá Štáhle na jihu, východně od silnice.Niva Moravice - F54
  Katastrální území: Dolní Moravice, Jamartice, Malá Štáhle
  Nadmořská výška: 559-582 m
  Výměra: 41,98 ha
  Vyhlášeno: 1998
  Údolní niva řeky se zachovalým přírodním charakterem meandrujícího toku stabilizovaného přirozenými břehovými porosty. Na březích se rozkládají rozsáhlé plochy podmáčených mokřadních luk (místy je vyvinut rašelinný horizont) s bohatou mozaikou keřových a různověkých stromových porostů. Významný biotop jak pro hnízdící ptáky, tak pro migrující druhy, neboť leží na hlavní středoevropské tahové cestě.

  Přírodní rezervace Růžová o rozloze 24,8145 ha se nachází v pramenné části Růžového potoka (levostranný přítok Podolského potoka) v nadmořské výšce 600 - 650 m, cca 4 km ssz. od centra Rýmařova. Do rezervace nevede žádná značená turistická cesta.

  Růžová - mokřadní louky - F58Rezervace Růžová - F59Rezervace zahrnuje mozaiku biotopů vázaných jak na vyšší hladinu spodní vody - olšiny, vrbové křoviny, slatinné louky, ostřicové a pcháčové louky, rákosiny - tak na středně vlhká (mezofilní) stanoviště - ovsíkové louky a rudimenty smilkových trávníků. Dříve zde rostly druhy jako hořec jarní nebo tučnice obecná, dnes zde ještě nalezneme vachtu trojlistou, prstnatec májový nebo vrbu rozmarýnolistou. Zdejší mokré louky představují významnou lokalitu silně ohroženého chřástala polního, zalétá sem lovit čáp černý i čáp bílý, rozmnožují se zde ropucha obecná, skokan hnědý, čolek horský i obecný, z plazů zde žije zmije obecná či užovka podplamatá.

  Zdroj: www.jeseniky.ochranaprirody.cz

  Franz-Franz - F60Přírodní rezervace Franz-Franz o rozloze 18,79 ha se nachází v lese 2 km Zapadne od křižovatky silnic z Rýmařova do Dolní Moravice Malé Morávky (kolem osady Harrachov), silnice z Dolní Moravice do Horní Nové Vsi, SSV. od kóty 790 m n. m. (Pastviny). Do rezervace nevede žádná značená turistická cesta.

  Předmětem ochrany je Podhorský smíšený les s původní populací pravděpodobne nízkojesenického Modřínu opadavého, jedlí bělokorou, klenem, Bukem, Smrkem dále systém starých stol - pozůstatků po těžbě železných rud, ve kterých zimují Mnohé druhy netopýrů - netopýr brvitý (Myotis emarginatus), Netopýr velký (Myotis myotis), Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Místa s hnízdišti netopýrů jsou považována za evropský významnou lokalitu.

  Franz-Franz - nezajištěný vstup - F61Franz-Franz, zajištěný vstup - F62Franz_-_Franz_-_skalnaty_hreben_3

  Zdroj: www.jeseniky.ochranaprirody

  Zachovalé rašelinné a podmáčené smrčiny na jižním svahu vrchu Slunečná (800,2 m n. m.) severně od PR Panské louky - informační tabule - F64Moravského Berouna. Severně od rezervace prochází hlavní červeně značená evropská turistická cesta, přes rezervaci modře značená cesta z Moravského Berouna do Bruntálu.

  Katastrální území: Moravský Beroun
  Nadmořská výška: 690-760 m
  Výměra: 14,33 ha
  Vyhlášeno: 1970
  Přírodní rezervace byla vyhlášena k ochraně zachovalých zbytků podmáčených, rašelinných a přesličkových smrčin s autochtonním ekotypem smrku. Jádro území je tvořeno porosty parkového charakteru a prostoupeno četnými potůčky a rašelinnými loukami. Místy vynikají solitéry a skupiny smrků zavětvených až k zemi.

  F65b-Rezervace_U_Slatinneho_potokaVlhké slatinné louky a prameniště v pramenné oblasti Slatinného potoka na západním okraji Žďárského Potoka, části obce Stará Ves, mezi komunikací ze silnice č. 11 do Žďárského Potoka a okrajem lesa.

  Katastrální území: Žďárský Potok
  Nadmořská výška
  : 720 m
  Výměra:
  5,38 ha
  Vyhlášeno
  : 2002

  Dostupné pouze pěšky po celý rok.