Chráněná krajinná území

  Kategorie chráněných území v ČR

  Chráněná území v Česku definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
  Zvláštní územní ochranou se rozumí přísnější režim ochrany, vztažené na konkrétní území s přesným plošným vymezením.

  Velkoplošnými zvláště chráněnými územími jsou:

  • Národní park - rozsáhlé území, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo člověkem málo pozměněné ekosystémy.
  • Chráněná krajinná oblast - rozsáhlé území, které vedle přírody vytvářel člověk. Krajina je bohatá na přírodní prvky (přirozené lesy, travní porosty), nacházejí se zde četné kulturní památky. CHKO Jeseníky zaujímá významnou část území Rýmařovska.

  Maloplošnými zvláště chráněnými územími jsou:

  • Národní přírodní rezervace (NPR) - menší území s mimořádnými přírodními hodnotami jedinečnými v národním nebo mezinárodním měřítku. V našem území je to NPR Praděd a NPR Skřítek.
  • Národní přírodní památka (NPP)  - menší přírodní útvar s národním nebo mezinárodním významem, na jehož vzniku se vedle přírody podílel i člověk. V našem území patří do kategorie NPP Rešovské vodopády, v okolí pak Velký Roudný.
  • Přírodní rezervace (PR) - menší území s četnými přírodními hodnotami typickými pro určitou oblast. Přímo na území Rýmařovska se nachází osm přírodních rezervací.
  • Přírodní památka (PP) - území podobné národní přírodní památce, ale přírodní hodnoty mají význam jen pro určitou oblast. Na území Rýmařovska se nachází jedna PP - Štola pod Jelení cestou, v blízkém okolí dalších pět.

  Obecně chráněnými územími jsou:

  • Přírodní park - území, ve kterých jsou omezeny  činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj  krajinný ráz  a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Na území Rýmařovska je to zejména Přírodní park Sovinecko a zčásti Přírodní park údolí Bystřice.
  • Významný krajinný prvek - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

  Některá naše území zapsala do svého seznamu i mezinárodní organizace UNESCO. Zapsaná místa mohou používat titul biosférická rezervace, který dokládá, že území je významné v mezinárodním měřítku.

  V souvislosti se vstupem české republiky do Evropské unie  začaly být uplatňovány další systémy ochrany přírody a krajiny:

  • Natura 2000 je soustavou chráněných území evropského významu, jejímž prostřednictvím se chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a také tzv. přírodní stanoviště, vyskytující se na území Evropské unie (EU). Natura 2000 se skládá z území vyhlášených na základě dvou směrnic - směrnice o ptácích (79/409/ EHS)  - ptačí oblasti - a směrnice o stanovištích (92/43/EHS) - evropsky významné lokality.