Natura 2000 a ptačí oblast Jeseníky

  Natura 2000 je soustavou chráněných území evropského významu, jejímž prostřednictvím se chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a také tzv. přírodní stanoviště, vyskytující se na území Evropské unie (EU).
  Členské státy EU jsou povinny vybrat tato nejhodnotnější území a zajistit jejich zákonnou ochranu.
  Natura 2000 se skládá z území vyhlášených na základě dvou směrnic - směrnice o ptácích (79/409/ EHS) a směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Cílem soustavy NATURA 2000 je zachovat biologickou rozmanitost v rámci celé Evropské unie prostřednictvím ochrany vybraných druhů rostlin, živočichů a stanovišť, které jsou nejvíce ohroženy lidskou činností nebo patří k tomu nejvzácnějšímu, co v dané oblasti existuje.
  Ptačí oblast Jeseníky byla na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky navržena podle směrnice o ptácích pro chřástala polního a jeřábka lesního. Tyto druhy splňují v Jeseníkách kritéria výběru Evropské unie pro vyhlášení ptačí oblasti.
  Na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky se vyskytují také další druhy ptáků, ohrožené v celoevropském měřítku a uvedené v příloze I. Směrnice o ptácích: čáp černý, sýc rousný, včelojed lesní, sokol stěhovavý, tetřívek obecný, tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, žluna šedá, datel černý, lejsek malý, ťuhýk obecný.
  Vymezená ptačí oblast Jeseníky zahrnuje cca 71 % plochy území CHKO Jeseníky.
  Na rozdíl od ochrany přírody v České republice soustava Natura 2000 chrání druhy a stanoviště významné z evropského hlediska. Některé z druhů u nás jsou sice již chráněny národní legislativou, jiné z evropsky významných druhů však doposud naší zákonné ochraně nepodléhají, protože jsou na našem území poměrně hojné a široce rozšířené. Další rozdíl mezi naším a evropským pojetím ochrany přírody je v tom, že NATURA 2000 chrání kromě rostlinných a živočišných druhů také vybraná přírodní stanoviště. Znamená to, že např. přírodní stanoviště horské papratkové smrčiny je chráněno nejen proto, že se v něm vyskytují vzácné druhy rostlin nebo živočichů, ale také proto, že jako ohrožený typ přírodního prostředí je významnou hodnotou samo o sobě a má být zachováno pro příští generace.
  V Jeseníkách se dochovaly některé druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené v celoevropském měřítku. Proto, aby se dochovaly i dalším generacím, budou místa jejich výskytu zahrnuta do tzv. evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a těm bude nutné zajistit zákonnou ochranu. Z rostlin jsou to lipnice jesenická, zvonek jesenický, mechorost mozolka skalní, z živočichů pak vrápenec malý, netopýr brvitý, netopýr černý, čolek velký, čolek karpatský a vzácný druh střevlíka Carabus variolosus.

  Jedno z přírodovědně nejcennějších území v České republice se nachází v Národní přírodní rezervaci Praděd. Území této rezervace doplněné o Mravenečník a rašeliniště Skřítek bylo spolu s rašeliništěm na Rejvízu, masívem mezi Šerákem, Vozkou a Červenou horou a bukovými lesy v okolí Rabštejna navrženo do soustavy NATURA 2000 jako evropsky významné lokality.


  Další informace najdete na internetové adrese: www.natura2000.cz a www.nature.cz a dále na Správě Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, která je informačním střediskem pro Naturu 2000.

  Zpracoval : M. Marek