V poznání kraje hrají významnou roli muzea, která po léta shromažďují a odborně vyhodnocují doklady o minulosti území a lidí v něm žijících a v přehledné formě je předkládají k vidění nám, laikům. Nejen rýmařovské Městské muzeum se svými bohatými sbírkami dokládajícími vývoj osídlení, rozvoj těžby rud, textilnictví a dalších činností, s geologickými exponáty včetně venkovní kolekce jesenických hornin, ale i další muzea a také galerie v širším okolí poskytují poučení a stojí za to je navštívit.
  Na našich stránkách najdete také informaci o stálých kulturních zařízeních v Rýmařově a okolí.

  Městská knihovna Rýmařov

  Městská knihovna RýmařovMěstská knihovna v Rýmařově je veřejnou univerzální knihovnou, jejímž posláním je zabezpečovat všem fyzickým a právnickým osobám, které o její služby projeví zájem, přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovním fondu. Kromě výpůjční služby zajišťuje meziknihovní služby, informační služby, přístup na internet, kopírovací služby. Pořádá přednášky a besedy a také výstavy výtvarných prací v Galerii U stromu poznání v přízemí knihovny.
  Knihovna má ve svém fondu 28.745 svazků knih, 65 titulů novin a časopisů, magnetofonové kazety s mluveným slovem a řadu naučných CD ROM.

  Více informací na www: www.knihovnarymarov.cz

   

  Středisko volného času Rýmařov

  Těžištěm činnosti Střediska volného času Rýmařov je organizování volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie, kulturních a společenských akcí ve městě, zájmových kroužků, kurzů, dětských táborů, činnosti apod. Středisko rovněž vydává čtrnáctidenník Rýmařovský horizont, zajišťuje činnost Jazz Clubu a provozuje kino.
  Více informací na www: www.svcrymarov.cz