Rýmařovská radniceStavební vývoj důležité správní budovy uprostřed náměstí Míru byl velmi složitý. Zasáhly do něj všechny slohy od gotiky po klasicismus, potřeba přizpůsobovat objekt aktuálním funkcím a také několik živelních katastrof, zejména ničivých požárů. Písemně je existence radnice doložena až v roce 1560, odborníci však kladou počátky její výstavby už na přelom 14. a 15. století. V této době zřejmě vznikl základ - hranolovitá věž s úzkými střílnami, která měla zřetelně obranný ráz.

  Socha P. Marie Maminka Ježíška v jesličkách z idylických betlémských obrázků, snoubenka tesaře Josefa, panenská dívka Marie, prohlášená dogmatem katolické církve za Matku Boží, se stala bezpochyby nejslavnější ženou v dějinách lidstva. Je to jediná žena, jejíž jméno se uvádí také v koránu. Přesto se o ní v Novém zákoně dozvíme velmi málo a dobové historické prameny ji neuvádějí vůbec.
  Podle některých velmi starých křesťanských zkazek pocházela Marie (Maria) z Nazaretu, ve kterém tehdy žilo asi 400 lidí. Jméno Miriam nebo Mariam, jak tehdy znělo, bylo velmi časté. Ačkoli umělecká tradice za staletí vytvořila idealizovaný obraz Panny Marie, historikové se shodují v tom, že se v žádném případě nemohla podobat líbezné ženě oděné do bílého a modrého hedvábí. Tento vznešený šat si mohli dovolit jen šlechtici a největší boháči, mezi které Maria s největší pravděpodobností nepatřila; byla nejspíše prostou palestinskou ženou, musela si vydělávat na živobytí už od raného mládí a jen těžko se mohla naučit číst a psát.

  Na cestě za historickými a kulturními památkami našeho regionu se dnes vydáme za Janem Nepomuckým.

  Kdo by neznal světce, jehož socha je skoro v každé větší vesnici, na mnoha mostech a nábřežích. Kněz v rochetě (obřadní bílé plátěné roucho po kolena, se širokými rukávy) a s biretem (pokrývka hlavy vyztužená diagonálními žebry), s pěti hvězdami kolem hlavy, držící v náručí kříž s ukřižovaným Kristem, případně ještě palmovou ratolest (symbol vítězství).
  Sochy stojí na svých místech většinou již od osmnáctého století a mohly by toho hodně vyprávět o osudech lidí, kteří se k nim chodili modlit nebo k nim jen s úctou shlíželi. Bez zajímavosti však není ani osud tohoto českého svatého, uctívaného v mnoha zemích, a to i za mořem, zejména v Latinské Americe.

  První světová válka...
  Pojem, který se většiny současné mladé generace dotýká stejně okrajově jako obrozenecké hnutí, francouzská revoluce nebo třeba kolektivizace zemědělství. Ano, je to již všechno dávno pryč, Odehrávala se na třech kontinentech a ve všech oceánech. Ve válce zvítězila Dohoda, jejímiž nejdůležitějšími členy byly Velká Británie, Francie, carské Rusko, Japonsko, později Itálie a USA, nad Ústředními mocnostmi v čele s Německým císařstvím, Rakousko-Uherskem, Tureckem a později Bulharskem
  Válka vznikla jako důsledek krajního zostření rozporů mezi světovými mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy.

  Ačkoliv dnes již toto starobylé městečko patří do Olomouckého kraje, jeho historie úzce souvisí s dějinami našeho regionu a dosud je vnímáno jako součást Rýmařovska, byť ležící na samé jeho hranici. Existuje hned několik důvodů, proč bychom tuto obec neměli opomenout: Huzová je vůbec nejstarší osadou na Rýmařovsku, v poválečném období však prošla výraznými změnami, které z větší části setřely její středověký ráz. Pozoruhodných památek má Huzová přesto stále dost.