Přírodní památka Smrčina

  Rozkládá se v opuštěném jámovém lomu po těžbě krupníku. Přístup po modře značené turistické cestě ze Sobotína na Klepáčov a sedlo Skřítek a po červeně značené cestě ze Sobotína a údolí Merty na Klepáčov a Skřítek. Místo je jednou ze zastávek naučné stezky Maršíkov - Sobotín.

  Katastrální území: Sobotín (okres Šumperk)
  Nadmořská výška: 600 m
  Výměra: 1,00 ha
  Vyhlášeno: 1982
  Významná mineralogická lokalita, největší známé krupníkové těleso v ČR.


  Geologie
  V okolí vystupují chloritické a aktinolitické břidlice a středně zrnité amfibolity. Střední halda pochází z těžby ložiskové polohy krupníkové suroviny. Krupník je přeměněná hornina složená z mastku s příměsí chloritu, dolomitu, magnesitu, popř. křemene, používal se k výrobě žárovzdorných nádob a cihel. Na jižní straně lomu je štola, která vede k haldě pod lomem a je nepřístupná. PP Smrčina - F89

  Území je opatřeno informační tabulí naučné mineralogické stezky Sobotín -Maršíkov, která prochází řadou mineralogicky pozoruhodných lokalit v blízkém okolí Smrčiny. U nás i ve Střední Evropě jsou známy zdejší nálezy, doklady tzv. mineralizace alpského typu. Tyto minerály vznikaly hydrotermálními procesy v puklinách různých hornin, zde převážně amfibolických rul. Nalezeny tu byly krystaly epidotu, apatitu, prehnitu, albitu, adularu, titanitu, (lokalita Pfarreb), chrysoberylu, gahnitu, bismutitu (lokalita Rasovna) aj.

  Květena
  Okolní lesní porosty se smrkem ztepilým (Picea abies), vtroušenými javorem klenem (Acer pseudoplatanus), topolem osikou (Populus tremula) a břízou bělokorou (Betula pendula) stíní bylinný porost, jenž je velmi chudý.

  Zvířena
  Podrobný průzkum nebyl dosud proveden. Z namátkových šetření je zřejmé, že širší okolí Smrčiny je poměrně bohaté na avifaunu. Pozorováni zde byli budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), budníček menši (P. collybita), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) aj.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody