Kaplička v Horní Moravici

  Kaplička v Horní MoraviciSoučástí obce Dolní Moravice jsou i dvě místní části - Horní Moravice a Nová Ves. I tyto osady mají staletou minulost a najdeme v nich památky na zbožnost někdejších obyvatel. Prameny podotýkají, že historie Horní Moravice, do roku 1949 samostatné obce, byla vždy úzce spjata s historií Dolní Moravice, s níž tvořila celek tzv. Velké Moravice. Je pravděpodobné, že Horní Moravice je o něco mladší.

  Žádný z pramenů se nezmiňuje o tom, že by Horní Moravice měla vlastní kostel. Byla zřejmě od počátku přifařena do Dolní Moravice. Obyvatelé obou vsí byli také během pobělohorské rekatolizace postihováni za neochotu přejít na katolictví. Jen s tou výjimkou, že pokuty za absenci věřících při bohoslužbě byly pro Hornomoravické o něco mírnější, „ježto osada byla vzdálenější".
  Interiér kapličky v H. MoraviciJedinou sakrální stavbu v Horní Moravici představuje malá kaplička - zvonice stojící vedle silnice na Novou Ves nedaleko autobusové zastávky.
  Drobná zděná stavba se sedlovou střechou a malou zvonicí v sobě ukrývá jednoduchý mobiliář. Tvoří jej prostý bílý oltář zdobený květinovými ornamenty s obrazem Panny Marie údajně z 19. století a malou sochou Ježíše Krista. Dvě dřevěné lavice, bíle omítnuté zdi, podlaha z břidlicových ploten a dřevěný strop doplňují prostý ráz kapličky. Bohužel nic bližšího nevyčteme ani ze zvonu, protože zmizel. Bližší informace o výstavbě kapličky, její dřívější funkci ani o původním zasvěcení se nepodařilo získat, nicméně kaplička byla nedávno nově vysvěcena a věřícím je přístupná v květnu na svátek Panny Marie Prostřednice všem milostí (8. 5.) kdy se zde koná pouť.

   (Použitá literatura: Bartoš, Jos. a kol. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Ostrava, 1974; Mezerová, Ľubica. Dolní Moravice - zástavba a významné objekty, rukopis; Pinkava, Viktor. Unčovský a Rýmařovský okres, Brno, 1922; Turek, Adolf. Místopisný rejstřík obcí Severomoravského kraje. Díl I. A-L, Opava 1974; Velebný, Ladislav. Historie obcí Dolní Moravice - Horní Moravice - Nová Ves, rukopis.)
  Podle článku Zdenky Přikrylové (ZN: Mladší sestra Horní Moravice, Rýmařovský horizont 17/2008, SVČ Rýmařov) zpracoval M. Marek