Břidličná hora (1358 m n.m.) – výhled – kamenné moře

  Břidličná hora od VernířovicBřidličná hora se nachází na hlavní hřebenové trase vedoucí ze sedla Skřítek na Ovčárnu a dále na Praděd, ve vzdálenosti cca 4,5 km od sedla Skřítek Vrchol s příkrými svahy je budován bílým devonským kvarcitem.
  Pro vrchol jsou charakteristické četné tvary mrazového zvětrávání vzniklé v chladném období dob ledových včetně polygonových půd, suťových polí, kamenných proudů, brázděných půd a mrazových srubů. Volné sutě kvarcitů v horní části západního svahu Břidličné hory obsahují nehojné bloky se zachovalými zbytky makrofauny devonského stáří; zachování fosilií ve značně dynamicky postižených sericitických kvarcitech je jevem zcela výjimečným.

  Z rostlinstva je možné ve vrcholových partiích hřebene spatřit nenápadnou dřevinu - jalovec obecný nízký. Tento ohrožený druh je dnes však silně utlačován rozrůstající se nepůvodní klečí a postupně z Jeseníků mizí.
  Z Břidličné hory je úžasný kruhový rozhled, západním směrem se nabízí fascinující pohled do strmého údolí řeky Merty a na Rychlebské Hory a Kralický Sněžník.
  Na Břidličné hořeDne 23. března 2008 byla Správou Chráněné oblasti Jeseníky vyhlášena Přírodní rezervaci Břidličná. Území se nachází v závěru hlavního jesenického hřebene na vrcholech Jeleního hřbetu, Břidličné hory a Pecného a jejich západních a východních svazích. Svou rozlohou 650 hektarů je třetí největší rezervací v Jeseníkách. Předmětem ochrany navrhované rezervace jsou kryogenní geomorfologické útvary (skály, kamenné proudy, kamenná moře, polygonální půdy), subalpínské a lesní biotopy klimaxových smrčin a bučin s prameništi a s výskytem vzácných a silně a kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů a s bohatou populací jalovce obecného nízkého. Základní ochranné podmínky pro všechny přírodní rezervace jsou dány ustanovením § 34 zákona na ochranu přírody. Pouze se souhlasem orgánu ochrany přírodyV zimě na Břidličné je možné v rezervaci vykonávat např. tyto činnosti:
  - provádět horolezeckou činnost
  - budovat myslivecká zařízení a slaniska a přikrmovat zvěř
  - měnit dochovaný stav skal, kamenných sutí a morfologie terénu, zejména manipulovat s jednotlivými kameny.

  Přístup: po zelené turistické značce ze sedla Skřítek na Jelení Studánku a do údolí Divoké Desné, vrchol se nachází asi 200 m sz. od značené cesty.