Opuštěný lom na pokrývačské břidlice v Ondřejově

    Opuštěný stěnový kamenolom na pokrývačskou břidlici se nachází ve svahu na západní straně silnice č. 449 z Valšovského Dolu do Rýmařova, na jižním okraji osady Ondřejov (obec Rýmařov), asi 850 m 1 km jižně od kapličky v osadě Ondřejov (obec Rýmařov). Lom s velkou haldou odpadního materiálu je přístupný přímo ze silnice krátkou příjezdovou komunikací. V odkryvu jsou zastiženy sedimenty andělskohorských vrstev, které se vyznačují rytmickým střídáním několika horninových typů, jež se zákonitě opakují v rytmech nebo cyklech o mocnosti několika dm až metrů. Rytmy se skládají ze slepenců, drob a břidlic s nápadnou převahou břidlic nad hrubšími klastickými členy.

    Základními litologickými členy, přítomnými a využívanými i na lokalitě Ondřejov, jsou šedočerné prachovito-jílové a jílové břidlice. Na některých vzorcích bývá patrné intenzívní provrásnění až fylitizace projevující se na plochách odlučnosti hedvábným leskem. Svým složením odpovídají tyto horniny sericitovým nebo chlorit-sericitovým břidlicím.
    Pro výrobu kvalitních pokrývačských břidlic je možné využít pouze nezvětralé, dobře a tence štípatelné, nezvrásněné a málo rozpukané partie hornin, a proto bylo nutností těžit břidlice ze značně zahloubených povrchových lomů nebo z podzemních děl. Důsledkem a průvodním jevem těžby štípatelných břidlic je tak velké množství odpadního, nepoužitelného materiálu deponovaného na rozměrných haldách. |Názorným příkladem je právě i opuštěný lom v Ondřejově. Haldovina byla v posledních letech hojně používána jako materiál pro zpevňování lesních cest apod.

    M. Marek