Natura 2000 je soustavou chráněných území evropského významu, jejímž prostřednictvím se chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a také tzv. přírodní stanoviště, vyskytující se na území Evropské unie (EU).
  Členské státy EU jsou povinny vybrat tato nejhodnotnější území a zajistit jejich zákonnou ochranu.
  Natura 2000 se skládá z území vyhlášených na základě dvou směrnic - směrnice o ptácích (79/409/ EHS) a směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Cílem soustavy NATURA 2000 je zachovat biologickou rozmanitost v rámci celé Evropské unie prostřednictvím ochrany vybraných druhů rostlin, živočichů a stanovišť, které jsou nejvíce ohroženy lidskou činností nebo patří k tomu nejvzácnějšímu, co v dané oblasti existuje.
  Ptačí oblast Jeseníky byla na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky navržena podle směrnice o ptácích pro chřástala polního a jeřábka lesního. Tyto druhy splňují v Jeseníkách kritéria výběru Evropské unie pro vyhlášení ptačí oblasti.
  Na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky se vyskytují také další druhy ptáků, ohrožené v celoevropském měřítku a uvedené v příloze I. Směrnice o ptácích: čáp černý, sýc rousný, včelojed lesní, sokol stěhovavý, tetřívek obecný, tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, žluna šedá, datel černý, lejsek malý, ťuhýk obecný.
  Vymezená ptačí oblast Jeseníky zahrnuje cca 71 % plochy území CHKO Jeseníky.
  Na rozdíl od ochrany přírody v České republice soustava Natura 2000 chrání druhy a stanoviště významné z evropského hlediska. Některé z druhů u nás jsou sice již chráněny národní legislativou, jiné z evropsky významných druhů však doposud naší zákonné ochraně nepodléhají, protože jsou na našem území poměrně hojné a široce rozšířené. Další rozdíl mezi naším a evropským pojetím ochrany přírody je v tom, že NATURA 2000 chrání kromě rostlinných a živočišných druhů také vybraná přírodní stanoviště. Znamená to, že např. přírodní stanoviště horské papratkové smrčiny je chráněno nejen proto, že se v něm vyskytují vzácné druhy rostlin nebo živočichů, ale také proto, že jako ohrožený typ přírodního prostředí je významnou hodnotou samo o sobě a má být zachováno pro příští generace.
  V Jeseníkách se dochovaly některé druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené v celoevropském měřítku. Proto, aby se dochovaly i dalším generacím, budou místa jejich výskytu zahrnuta do tzv. evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a těm bude nutné zajistit zákonnou ochranu. Z rostlin jsou to lipnice jesenická, zvonek jesenický, mechorost mozolka skalní, z živočichů pak vrápenec malý, netopýr brvitý, netopýr černý, čolek velký, čolek karpatský a vzácný druh střevlíka Carabus variolosus.

  Jedno z přírodovědně nejcennějších území v České republice se nachází v Národní přírodní rezervaci Praděd. Území této rezervace doplněné o Mravenečník a rašeliniště Skřítek bylo spolu s rašeliništěm na Rejvízu, masívem mezi Šerákem, Vozkou a Červenou horou a bukovými lesy v okolí Rabštejna navrženo do soustavy NATURA 2000 jako evropsky významné lokality.


  Další informace najdete na internetové adrese: www.natura2000.cz a www.nature.cz a dále na Správě Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, která je informačním střediskem pro Naturu 2000.

  Zpracoval : M. Marek

  Podkategorie

  Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí označené tabulí s malým státním znakem ČR.

  Památné stromy mohou být vyhlášeny z následujících důvodů (nebo jejich kombinací):

  • stromy mimořádného vzrůstu
  • stromy mimořádného stáří
  • stromy, mající zvláštní habitus (celkový vzhled)
  • stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu
  • stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst
  • stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (kaple, kostel, boží muka, studánka)

  Památné stromy vyhlašuje podle zákona č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny místně příslušný orgán ochrany přírody, což je většinou odbor životního prostředí pověřeného úřadu - nejčastěji pověřeného obecního úřadu nebo městského úřadu statutárních měst. Tento orgán zajišťuje vyhlášení ochranného pásma okolo památných stromů, dohlíží na jejich ošetřování a rozhoduje také o případném zrušení ochrany. Ochranným pásmem je desetinásobek poloměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí, není-li stanoveno jinak.

  Registr památných stromů vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V současnosti je v České republice registrováno téměř 23 000 památných stromů.

  Za nejstarší památný strom bruntálského okresu je považována lípa velkolistá v Karlově (600-700 let), jejíž výška činí 20,5 m a obvod kmenu úctyhodných 810 cm.

  Titulem nejmohutnější registrované jedle v CHKO Jeseníky a absolutně nejvyššího stromu v Jeseníkách  (a údajně i v celé ČR) se můze pyšnit jedle Věvodkyně těsně vlevo u silnice mezi Karlovou Studánkou a Ludvíkovem (cca 0,5 km od Karlovy Studánky). Je vysoká 44 metry, má obvod kmene 450 cn a její stáří je odhadováno na 180 - 230 let. Chráněným stromem byla vyhlášena v roce 2001. Další ze čtyř památných jedlí v Jeseníkách roste v parku v Karlově Studánce. Je 40 m vysoká a má obvod kmene 405 cm.

   

  V celostátní anketě Strom roku se mezi dvanáct  finalistů  roku 2009 probojoval jasan ztepilý z lokality Morgenland u Světlé Hory, nazývaný Vévoda z Morgenlandu. Anketa je vyhlašován programem Strom života Nadace Partnerství a Ministerstvem životního prostředí, který pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a příjemné prostředí pro každodenní život, a to zejména podporou výsadeb stromů a péče o krajinu či veřejná prostranství.  Jasan roste na křižovatce cest z Karlovy Studánky do Světlé Hory – Podlesí a do Malé Morávky. Odborníci tvrdí, že by mu mohlo být okolo dvou set let. Poblíž se nachází přírodní památka Morgenland - druhově pestrá slatinná louka v pramenné oblasti Černého potoka s výskytem ohrožených druhů rostlin. Osada Morgenland – Ranná, patřící dříve k Malé Morávce, zanikla po roce 1945.

  I když se jasan nestal stromem vítězným a umístil se na čtvrtém místě, napomohl ke vzniku dalšího zajímavého projektu - Země laskavých stromů, který připravuje sdružemí Vlastenecký poutník. Ten počítá s aktivním zapojením veřejnosti a předpokládá, že se najdou Přátelé stromů, kteří se spolu s dalšími lidmi budou o stromy starat.

  Z podkladů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a CHKO Jeseníky a z denního tisku zpracoval M. Marek.

  S výjimkou označených byly všechny obrázky převzaty z uvedených zdrojů.

   

  Aktuality

  • Kino SVČ Rýmařov na měsíc prosinec 2023

   Program kina SVČ Rýmařov na měsíc prosinec 2023 najdete zde: https://www.kinorymarov.cz

    
  • Rozsvícení vánočního stromku v Horním Městě

   V sobotu 2. 12. 2023 se můžete těšit na rozsvícení vánočního stromku v 16:00 hodin ve Skalách u Špice a v 17:00 hodin v Horním Městě u obecního úřadu. Podívat se můžete také na betlém v životní velikosti v Horním Městě, zazpívat si koledy, dát si svařené víno a děti se mohou těšit na balíčky s překvapením.

    
  • Adventní zámek s výstavou českých betlémů

   Státní zámek Janovice u Rýmařova vás zve na akce v Adventním čase, které budou probíhat ve dnech 9. - 10. 12. a 16. - 17. 12. 2023 takto:  9. a 10. 12. 2023 vždy v 11:00 a 13:00 hodin na pohádky od Lenky (loutkové divadlo). 9. 12. 2023 od 12:00 do 14:00 hodin se můžete těšit na Historic Quartet (žesťové kvarteto). V další den 16. 12. 2023 od 14:00 hodin na vás čeká smíšený pěvecký sbor Vox Montana. A 17. 12. 2023 od 14:00 hodin vám zahraje a zazpívá vokálně-instrumentální soubor Variace. Ve vnitřních prostorách zámku: stylové občerstvení, prodej adventních věnců, vánočních svícnů a drobných dárků. Vstupné: 60,- Kč.

    
  • Vánoční dílničky v Břidličné

   Společenský dům Břidličná a komise kultury a sportu města Břidličná zve všechny děti i dospělé na "Vánoční dílničky", v neděli 3. 12. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin. Tvoření z kartonů, nůžky a pravítkka s sebou!!!

    
  • Adventní koncert v Břidličné

   Komise kultury a sportu města Břidličná vás srdečně zve na ADVENTNÍ KONCERT, který se koná v neděli 10. 12. 2023 od 17:00 hodin v kostele sv. Tří králů v Břidličné. Účinkují: Radim Schwab, Dětský sbor ZŠ Břidličná, Pěvecký sbor Bernardini. Čaj s rumem zdarma, vstupné dobrovolné!

  anketa_120x120