Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

  bar.ces.pozTaké v roce 2020 bude probíhat program Podpora obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování.

  Základní pravidla pro příjem žádostí:

  • žadatelem je vlastník kulturní památky,
  • uzávěrka příjmu žádostí je 28.02.2020,
  • při stanovení výše příspěvku se vychází z doložených nákladů. Podíl příspěvku v Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na celkových ročních nákladech na obnovu kulturní památky nesmí přesáhnout 80 %. Podíl příspěvku stanovený v rozhodnutí se vypočítává pouze z uznatelných nákladů,
  • žádost se podává na dvou předepsaných formulářích, a to: „Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020“ a „Žádost o státní dotaci v roce 2020“. Zásady Programu a potřebné formuláře jsou zveřejněny na webových stánkách Ministerstva kultury České republiky.

  Ing. Monika Holíčková Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad