Geologie
  Uhlířský vrch (671,7 m n. m.) je pozůstatkem denudačními procesy značně zhlazeného stratovulkánu (smíšené sopky). Průzkumem byly zjištěny neUhlířský vrch - F85jméně dvě fáze explozivní a efuzivní (výlevné) činnosti sopky. Na povrchu terénu jsou odkryty pouze produkty mladší fáze. Čedičové horniny v temenní oblasti vrchu jsou nejspíše lávovou a zčásti i žilnou výplní střední nebo spodní části kráteru, který byl obklopen prstencovitým valem vulkanoklastik. Během erupce se vytvořilo lávové jezero, které se po protržení obvodového valu začalo vylévat směrem k východu. Petrograficky lze čedičové horniny Uhlířského vrchu zařadit jako nefelinický bazanit, přecházející do alkalického olivinického čediče popř. olivinického nefelinitu.
  Vulkanoklastika zůstala dodnes zachována jen ve dvou reliktech na severozápadním a jižním úbočí vrchu. Rozsáhlá těžba se omezila pouze do oblasti jižního reliktu. Lomové stěny s celkovou výškou kolem 30 m umožňují studium stavby vulkanoklastických uloženin - tufů téměř v celé zachované mocnosti. Jejich styk s podložními kulmskými horninami flyšového charakteru, svrchnokarbonskými břidlicemi a drobami hornobenešovského souvrství, byl odkryt v základně jihozápadní části lomu. Ve zdejším vulkanoklastickém materiálu výrazně převládají lapilli o velikosti 0,2 až 3 cm, popř. strusky a malé bomby (3 až 10 cm). Vzácně byly zjištěny bomby a bloky o rozměrech přes jeden metr. Nedostatek jemnějších částic působí jen velmi slabou soudržnost horniny. PLáva s úlomky hornin - F84odle materiálového původu lze rozlišit částice autigenní (sklovité, horninové a krystalové) a alotigenní - ty jsou tvořeny úlomky slabě kontaktně metamorfovaných kulmských hornin. Ty také mnohde tvoří uzavřeniny (xenolity) v jádrech sopečných bomb. Na základě centroklinální orientace větších částic je možno usuzovat, že oba relikty vulkanoklastik pocházejí z vnitřní části nasypaného valu. Aktivita sopky spadá do období spodního pleistocénu, radiometricky bylo stáří čedičové horniny určeno zhruba na 1,9 miliónu let.

  Květena
  Ačkoliv je hlavním motivem ochrany zachování profilu třetihorní sopky, je lokalita zajímavá také z botanického hlediska, protože bývalým lomem obnažené čedičové tufy a strusky na jižně orientovaném svahu vytvářejí výjimečně teplý biotop. Opuštěná stěna lomu, jeho horní okraj a ploché lomové dno poskytují útočiště řadě teplomilných druhů rostlin, které jinde v Nízkém Jeseníku nerostou nebo jsou jen velmi vzácně. Patří k nim např. populace celostátně ohroženého bělolistu rolního (Logfia arvensis) v otevřených porostech na dně lomu. Na horní hraně lomu roste omezená populace devaterníku velkokvětého tmavého (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum) a další teplomilné druhy, např. tařice kališní (Alyssum alyssoides), pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta), mochna jarní (Potenrilla tabernaemontani), jahodník trávnice (Fragaria viridis), zběhovec lesní (Ajuga genevensis) aj. Celý lom, jeho dno i stěny však postupně zarůstají břízami, jívami a modřínem. Populace heliofilních a subtermofilních druhů slábnou a ustupují. Nejmarkantněji se zastínění projevilo ústupem bělolistu, který ještě kolem roku 1970 vytvářel na dně lomu souvislý porost.

  Zvířena
  Na slunném jižním svahu žije v křovinatém porostu vzácná teplomilná štíhlonožka Calobatella longiceps (řád Diptera, čeleď Micropezidae). Uhlířský vrch je její jedinou lokalitou na Severní Moravě a ve Slezsku.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

   

  Aktuality

  • Dětský den na fotbalovém stadionu

   V pátek 2. 6. 2023 se uskuteční Dětský den na fotbalovém stadionu v Rýmařově. Dopoledne v 8:30 - 11:00 - program pro školy, odpoledne v 15:00 - 19:00 - program pro veřejnost - atrakce pro děti, sportovní soutěže, hudba. Vstup zdarma a občerstvení si můžete zakoupit. Více na: www.facebook.com/inforymarov

    
  • Unikátní dvojkoncert

   Zveme vás na Unikátní dvojkoncert dne 7. 6. 2023 od 19 hod. Uslyšíte francouzký punk DouXLeurre a Belly Hole Freak blues jedinečného kytaristy z Itálie. Vstupné činí 200 Kč, a bude se konat v Jazzclubu Střediska volného času v Rýmařově (vstup zezadu z parku). Máte se na co těšit. Více info na http://jazzclub.svcrymarov.cz/ www.facebook.com/inforymarov

    
  • Poklidná ranní jóga v zámeckém parku

   Otevřená lekce jógy v nádherném parku zámku Janovice se uskuteční v sobotu 10. 6. 2023 od 9:00 do 10:00 hodin. Vstup zdarma! "Jóga je jako zrcadlo, které nám odráží pravdu o sobě. Nebojte se pohlédnout do svého nitra a přijmout vše co vidíte. Udělejte první krok k úžasné proměně. " Více na: www.jaknajogu.cz

    
  • Krásy podzemí Horního Města

   Další prohlídky podzemí v Horním Městě se uskuteční 9. - 10. 6. 2023. Prohlídky budou probíhat v přesně stanovených časech, rezervace nutná. Prohlídka je zpoplatněna. Více na: www.hornimestopodzemi.cz, nebo www.facebook.com/hornimestopodzemi

    

    
  • Kino SVČ Rýmařov na měsíc květen/červen 2023

   Program kina SVČ Rýmařov na měsíc květen 2023 najdete zde: https://www.kinorymarov.cz

  anketa_120x120