Řeka Moravice - F55Geologie
  Niva Moravice je vyplněna akumulací fluviálních hlinitopísčitých sedimentů, v čočkách s organickou příměsí. Údolní svahy jsou pokryly deluviálními hlínami na podkladu flyšových kulmských hornin andělskohorského souvrství s převahou fylitizovaných prachovců a břidlic, jen místy s mocnějšími polohami drob.

  Květena
  Většinu plochy nivy na pravém břehu řeky porůstají mokřadní vrbiny, březiny a olšiny. Zachovalé travní porosty lze jako sukcesní stadia řadit do svazu Calthion. Na méně podmáčených místech jsou to vysokobylinné louky asociace Cirsietum rivularis s pcháčem potočním (Cirsium rivulare), hrachorem lučním (Lathyrus pratensis), psárkou luční (Alopecurus pratensis), metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa) a dalšími druhy. Na nejvlhčích místech jsou vyvinuty fytocenózy asociace Scirpetum sylvatici se skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), blatouchem bahenním (Caltha palustris), stařincem potočním (Tephroseris crispa) a dalšími druhy. Značnou plochu zaujímají také porosty asociace Lysimachio vulgaris-Filipenduletum s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), kyprejem obecným (Lythrum salicaria) a svízelem bahenním (Galium palustre). Na dlouho nekosených plochách na samotném břehu Moravice se místy rozrostly souvislejší porosty třtiny šedavé (Calamagrostis canescens). Porosty náletových dřevin tvoří olšiny s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a vrbiny s vrbou křehkou (Salix fragilis) a vrbou pětimužnou (S. penrandra). Zajímavým útvarem jsou staré solitérní keře nebo skupiny keřů vrby popelavé (Salix cinerea). Vzácným, nikoliv však porostotvorným druhem je vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), která se udržuje ve stabilní populaci. K dalším ochranářsky cenným druhům rostlin patří vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), rostoucí v omezené populaci v jižní části rezervace, olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) a řebříček bertrám (Achillea ptarmica), na některých nekosených loukách oměj pestrý (Aconitum variegatum) a oměj vlčí (A. vulparia). Pod starými olšemi a kleny v břehových porostech rostou udatna lesní (Aruncus vulgaris), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilcgifolium) a pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius). Na zrašelinělých místech ve střední části nivy místy najdeme kvetoucí violku bahenní (Viola palustris), prstnatec májový (Dacrylorhiza majalis) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica).

  Zvířena
  Pestrost biotopů skýtá vhodné podmínky pro řadu skupin živočichů. V toku Moravice žije početná populace mihule potoční (Lampctra planeri) a vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus). V tůních můžeme najít čolka horského (Triturus alpestris). Hnízdí a protahuje tudy množství ptáků. Při každoročním kroužkováni v letech 1988-1995 bylo zjištěno 80 druhů. Mezi chráněné patří např. včelojed lesní (Pernis aviporus), ostříž lesní (Falco subbuteo), výr velký (Bubo bubo), dudek chocholatý (Upupa cpops), ledňáček říční (Alcedo acthis), krutihlav obecný (Jynx torquilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), slavík modráček (Luscinia svecica) nebo kos horský (Turdus torquatus).

  Využití
  Většina luk byla v minulosti pravidelně obhospodařována, v současnosti je kosena jen malá část spadající do rezervace. V letech 1998-2000 byly na přítocích z okolních polí provedeny rozsáhlé protierozní úpravy, které omezují eutrofizaci luk splachy z přilehlých polí.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

  Aktuality

  • Karlova Studánka - Zahájení lázeňské sezóny

   Dne 12. května 2019 od 11 hod. v Karlově Studánce proběhne slavnostní zahájení lázeňské sezóny 2019. Čeká Vás bohatý program, např. zahraje cimbálovka Kubálovci a skupina Voxel. Nebudou chybět projížďky na koních, skákací hrad pro děti, stánky s regionálními produkty a spoustu dalších...

    
  • MS Kraj - Svrčinovec, Mosty u Jablunkova - Roadshow

   Moravskoslezský kraj v rámci přeshraničního projektu pořádá Roadshow - akci pro milovníky cykloturistiky nazvanou „Na kole k sousedům/Na bicykli k susedom“. Nebude chybět zábavné odpoledne se spoustou her s cyklo tématikou pro rodiny s dětmi).  Jedná se o dvě jednodenní akce, které se budou konat dne 10. 5. 2019 od 10 - 15 hod. na fotbalovém hřišti TJ Beskyd Svrčinovec a 11. 5. 2019  od 10 - 15 hod. v Mostech u Jablunkova, bývalé opevnění Šance. Více info na www.severnimorava.travel 

    
  • MS Kraj - Trojhalí Karolina Ostrava - Spolu ruku v ruce

   Moravskoslezský kraj pořádá akci „Spolu ruku v ruce“. Jedná se o benefiční akci  s cílem přiblížit běžné populaci život neformálních pečujících a osob s postižením, která proběhne dne 11. května 2019 od 13 - 19 hod. v Trojhalí Karolina. V hlavním programu se objeví skupiny Voxel a Slza. Proběhne ukázka terapie a nebudou chybět atrakce pro děti. Vstupné dobrovolné.

    
  • Městské divadlo Rýmařov - "Udělej mi dítě, prosím..."

   Dne 21. května 2019 v 19 hod. přijďte shlédnout a pobavit se na malou scénu Městského divadla v Rýmařově na komorní představení "Udělej mi dítě, prosím...". V hlavních rolích: Barbora Niedobová, Pavel Konštacký. Vstupné 120 Kč, vstupenky v IC Rýmařov nebo na místě v pokladně divadla.

    
  • Hrad Sovinec - Čarodějnický rej

   Ve dnech 30. dubna a 1. května 2019 na Hradě Sovinci se uskuteční Čarodějnický rej. V úterý 30. 4 Vás čekají speckuální čarodějnické prohlídky v 17 hod., v 18 hod. a v 19 hod. Od 20 hod. proběhne na 5. nádvoří hradu upálení hradní čarodějnice - zn.: špekáčky a další pochutiny k ohni s sebou! Ve středu 1. 5. pak během celého dne netradiční prohlídky hradu se šermířksou skupinou Taurus. Po oba dny vstup pro zamaskované čarodějnice zdarma!. Jste srdečně zváni. Bližší info na www.hradsovinec.cz a www.mubr.cz.

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko