Podnebí

  Zeměpisnou polohou náleží Rýmařovsko k mírnému klimatickému pásmu do přechodné oblasti oceánského a kontinentálního typu podnebí,Jaro pod horami - Rýmařov charakterizované značnou proměnlivostí počasí.
  Značná členitost georeliéfu má za následek výškovou stupňovitost podnebí.Léto Protože na území Rýmařovska ani blízkého okolí se nenachází žádná sídelní či průmyslová aglomerace, má vliv na klimatické poměry jednotlivých míst především okolní terén, poloha k převládajícímu směru proudění a zejména nadmořská výška. Podle klimatogeografického členění České republiky, provedeného v roce 1971 E. Quittem, náleží území převážně do chladné a zčásti do mírně teplé oblasti. Severní území Rýmařovska jsou charakterizovány jako oblasti s mírně chladným a vlhkým, velmi krátkým až krátkým létem, dlouhým přechodným obdobím s mírným jarem a podzimem, dlouhou, mírnou a mírně vlhkou zimou s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. V horské části je léto velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké. Přechodné období je dlouhé, s chladným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je vOhniváček celíkový elmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Ve vrcholových a V Malé Morávcehřbetních částech Hrubého Jeseníku je léto velmi krátké, chladné a vlhké. Velmi dlouhé přechodné období má chladné jaro a mírně chladný podzim. Velmi chladná, vlhká a dlouhá zima se vyznačuje velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky. Do západní části území Rýmařovska se od jihozápadu vkliňuje výběžek mírně teplého podnebí zasahující od Huzové až k Rudě, Tvrdkovu a jižnímu okolí Horního Města (Přírodní park Sovinecko).
  Zatímco v Rýmařově průměrná roční teplota dosahuje za posledních pět let hodnot 6,4°, 6,1°, 6,0°, 6,6°, 7,3° Celsia (dlouhodobá průměrná teplota v České republice má hodnotu 7,3° C), na Pradědu průměrná roční teplota vykazuje hodnotu 0,9°C, což znamená možnost mrazů po celý rok; teploty pod bodem mrazu se vyskytují i v červenci nebo v srpnu s možností sněhových srážek. Letní dny s maximální teplotou nad 25 Podzim pod horamistupňů Celsia se zde nevyskytují Mocnost sněhové pokrývky vrcholí v březnu, kdy dosahuje hodnot kolem 160 cm a výjimkou není ani 2,5 m mocná sněhová pokrývka. Vrcholová část patří k největrnějším místům v ČR. Průměrná rychlost větru je 7Zima na hřebenech,4 m/s a průměrně 69 dnů v roce zde vítr dosahuje rychlosti okolo 25 m/s (90 km/hod), což odpovídá vichřici.
  Při návštěvách hor je nutné počítat s velni prudkými a dramatickými změnami počasí.

   

  Zdroj: Okres Bruntál, Jar. Vencálek a kol., OÚ Bruntál a Školský úřad Bruntál, 1998.

  M. Marek

  Rýmařovsko