Fauna

  Ohniváček černočárnýUvádí se, že na území Hrubého Jeseníku žije pravděpodobně kolem 25 tisíc živočišných druhů. Zvířena horských a podhorských oblastí Jeseníků je obdobná jako fauna hor a podhůří v jiných částech naší republiky. Původní fauna, z níž z různých důvodů v minulosti některé druhy vymizely, byla na druhé straně obohacena několika aklimatizovanými a zavlečenými druhy živočichů. Jsou to např. bažant, ondatra, pstruh duhový, siven americký, maréna, amur, tolstolobik aj. Nepůvodní je také kamzík, k jehož prvnímu vysazení došlo v r. 1913.
  Většina druhů, které v naší oblasti žijí, je ovšem našim očím běžně skrytá. Ve vodním prostředí žije mnoho forem mikroskopických prvoků, Listohlod z rodu nosatcovitýchvířníků, želvušek, láčkovců, živočišných hub, červů,.. Běžně viditelnými jsou příslušníci více než sta druhů měkkýšů - kromě hlemýždě zahradního jsou to různé páskovky, srstnatky, vřetenovky, plovatka bahenní, okružák ploský apod.; v posledních letech agresivně dorazil i do Jeseníků invazní druh plzák portugalský (Arion lusitanicus). Druhově velmi bohatá je skupina členovců, zejména hmyz - k nápadným druhům náležejí v Jeseníkách motýli (babočky, batolec, bělásci, vřetenušky, lišajové, přástevníci, stužkonoska modrá a vzácní endemiti - okáči), dále brouci - např. střevlíci a tesaříci, kovaříci... Ve vodách žije řada druhů ryb,Užovka hladká jejich výskyt je do jisté míry ovlivňován vysazováním a rybolovem. V horských a podhorských tocích se kromě pstruha potočního vyskytuje pstruh duhový, siven americký, lipan podhorní, vranka obecná i vranka pruhovaná, mihule potoční, střevle potoční, mřenka mramorovaná, v nižších tocích a různých nádržích pak všechny běžné druhy ryb. Při hranici CHKO Jeseníky ve Velkých Losinách se vyskytuje jako na jediném místě v ČR mihule ukrajinská.Prase divoké Z obojživelníků v Jeseníkách žije všech pět druhů ocasatých obojživelníků, známých v ČR: mlok skvrnitý a čolci: velký, obecný, horský a karpatský. Z žab je to skokan hnědý, skokan štíhlý, kuňka obecná, rosnička zelená,ropucha obecná a zelená. Z plazů ještěrka obecná, ještěrka Kolonie kavek obecných živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, užovka hladká a zmije obecná, včetně černé formy. V Jeseníkách je registrováno více než 200 druhů ptáků, kromě běžných druhů pěvců a dravců jsou to i tetřev, tetřívek, jeřábek výr, včelojed, čáp černý, krkavec, v posledních letech jsou zprávy o hnízdění sokola. Řadu z nich však běžný návštěvník nemůže spatřit, ptáci žijí skrytě na chráněných místech. Územím na jaře a na podzim protahuje kolem osmdesáti druhů ptáků, mezi nimi i orel skalní a orel mořský, husa polní a velká.
  Z velkých savců žije v oblasti Jeseníků jelen evropský, srnec Vydra říčníobecný, kamzík horský, prase divoké. Z dalších jsou to např. liška, jezevec, ojediněle mývalovec kuní (z evropské části Ruska), vzácně vlk a rys, zajíc, ježek, lasice kolčava, hranostaj, kuna lesní, tchoř tmavý, veverka obecná, plši, netopýři...Zajímavým reliktem z doby ledové je myšivka horská.

  Od roku 1997 probíhá poněkud problematická reintrodukce vydry říční.

  Zdroj: Okres Bruntál, Jar. Venclovský a kol, OÚ Bruntál a ŠÚ Bruntál, 1998, obecně přístupné informace CHKO Jeseníky

  M. Marek

  Rýmařovsko