Geologie
  Region desenské klenby. V prostoru Jelení bučiny jde o rulu se zrnitošupinatou strukturou, tmavě šedou, deskovitě odlučnou. Georeliéf je zvlněný, místy jsou balvanité a skalnaté plochy, v úžlabinách prameniště potoků. Místy vznikají azonální půdy (Jedná se o slabě vyvinuté,  mělké půdy  - do 10 cm), jinde dochází k hromadění materiálu z vyšších poloh.

  Květena
  Dominantní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), dále je zastoupen javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (A. platanoides), jilm horský (Ulmus glabra) a smrk ztepilý (Picea abies), -více starých jedinců s úzkou korunou a krátkým hustým jehličím (autochtonní typ). Jedle bělokorá (Abies alba) je udávána ještě z 80. let 20. století, v současné době úplně chybí. Porosty v okrajových částech byly většinou vysazeny. V úzkém pruhu při severovýchodním okraji rezervace je uměle založený porost smrku neznámé provenience, v jižní části vznikla větrná holina, která byla v minulosti zalesněna taktéž smrkem. K typickým druhům podrostu patří kostřava lesní (Festuca altissima), čarovník alpský (Circaea alpina), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), prorostlík klasnatý (Actaea spicata), kakost lesní (Geranium sylvaticum), kakost smrdutý (G. robertianum), mléčka zední (Mycelis muralis), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a další.

  Zvířena
  Podrobněji byla sledována pouze avifauna. Hnízdí zde lejsek malý (Ficedula parva), drozd zpěvný (Turdus philomelos), brhlík lesní (Sitta europaea) a rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus).

  Lesnictví
  Současná horní etáž je ve stadiu rozpadu. Vznikla sice v převážné míře z přirozené obnovy, ale tato obnova se uskutečnila na ploše holosečí, provedených v počátcích intenzivního lesního hospodářství a nelze ji tedy pokládat za odpovídající potencionálnímu stavu. Snahou je, dosáhnout v této rezervaci stavu bližšího potencionální vegetaci. Za nesmírně cennou (zejména s ohledem na blízkost rozsáhlých kalamitních ploch) je třeba považovat omezenou populaci původního ekotypu smrku. V těsné blízkosti rezervace rostl tzv. „král smrků ", který byl pravděpodobně skácen v 60. letech 20. století.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

   

  Aktuality

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko