Geologie
  Základním geologickým útvarem přilehlé oblasti je desenská klenba, jejíž jádro je starohorního stáří, obal tvoří horniny mladší. Převládajícími horninami jsou migmatity a pararuly. V některých úsecích stoupá obsah magnetitu a hornina se mění v železnou rudu. Takový rudný pruh se objevuje i poblíž Františkovy myslivny, odkud  pokračuje do údolí Merty. Jádro desenské klenby je překryto mladšími sedimenty stáří prvohorního, devonského, tvořenými zejména tuhovými fylity a křemenci. Na uvedených horninách vznikly silně kyselé hnědé půdy. Výchozy pevných hornin pokrývá ranker typický (kambický) s malými ostrůvky litozemě.

  Květena
  Porosty klenových bučin jsou řazeny do vzácné subasociace Aceri-Fagetum adenostyletosum, která se v Českých zemích vyskytuje dále už jen v Krkonoších. Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs tvoří smrk ztepilý (Picea abies), javor klen (Acer pseudoplatanus) a bříza bělokorá (Betula pendula). Pod svahem kolem potoka roste vyšší podíl smrku ztepilého, z velké části zřejmě původního. Po obvodu rezervace jsou vysazeny druhotné smrčiny. V podrostu dominuje havéz česnáčková (Adenostyles alliariae). Z vzácnějších druhů rostlin se vyskytují lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), žebrovice různolistá (Blechnum spicant) a mléčivec alpský (Cicerbita alpina). Nepůvodní je zde početná populace hořce tolitového (Gentiana asclepidaea).

  Zvířena
  Běžná lesní zvířena, bohatá avifauna (doupné stromy). Bylo zaznamenáno hnízdění holuba doupňáka (Columba oenas), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), strakapouda velkého (Dendrocopos major), střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) a dalších druhů. V nadměrných počtech tu žijí jelen lesní (Cervus elaphus) a kamzík horský (Rupicapra rupicapra).

  Lesnictví
  Na přelomu 18. a 19. století se v prostoru dnešní rezervace rozkládal přestárlý porost, kde hlavní dřevinou byl buk, příměs tvořil smrk, javor a jilm. Kolem roku 1800 byla převážná část starého porostu vytěžena, není známo, zda úmyslným zásahem nebo v důsledku kalamity, takže počátkem 19. století zůstaly z horního stromového patra jen ojedinělé výstavky. Dolní patro, které dalo základ dnešnímu porostu, vzniklo přirozeným zmlazením. V současné době je tento přirozený porost ve stadiu rozpadu, v některých částech již v pokročilém stadiu rozpadu. Porost má tendenci se přirozeně zmlazovat, ovšem přirozené zmlazení listnatých dřevin je totálně likvidováno zvěří, a to zejména jelení a kamzičí, protože izolovaná plocha tohoto listnatého porostu s bohatým bylinným patrem mezi porosty smrkovými zapříčiňuje vyšší koncentraci zvěře v rezervaci. Přirozené výmladky je nutno chránit proti zvěři budováním oplocenek.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody

   

  Aktuality

  • Jiří Dědeček hostem rýmařovské knihovny

   Autorské čtení s písničkami Jiřího Dědečka se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2019 v 17 hodin v Městské knihovně Rýmřov.

    
  • Moravskoslezský Gekon

   6. ročník seriálu závodů dětí a mládeže v lezení na obtížnost se uskuteční 6. dubna 2019 ve Středisku volného času Rýmařov. Kategorie závodníků: 7 - 10 let děvčata/chlapci, 11 - 14 let děvčata/chlapci, 15 - 18 let juniorky/junioři. Startovné: 60 Kč/ soutěžící, kapacita závodu omezena na 70 soutěžících. Registrace v 8:30 hodin/start závodu v 9:00 hodin.

    
  • Výstava Anny Boháčové

   Výstava obrazů Anny Boháčové - pocitové malby se uskuteční v galerii Mezipatro ve SVČ Rýmařov od 1. do 28. března 2019, po - pá od 7:00 do 19:00 hodin. Vernisáž proběhne 2. března 2019 v 17 hodin.

    
  • Výstava fotografií "Jak vidím Jesníky"

   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Jeseníky si Vás dovoluje pozvat na výstavu soutěžních fotografií "Jak vidím Jeseníky" v době od 7. do 31. března 2019. Vernisáž se uskuteční 7. března 2019 v 17 hodin.

    
  • Výstava obrazů "Dobře vyladěnej prostor"

   Městské muzeum Rýmařov a Galerie Octopus Vás srdečně zvou na výstavu obrazů Terezy Divišové a Karla Štědrého "Dobře vyladěnej prostor". Výstava bude zahájena 2. března 2019 v 16 hodin a potrvá do 31. března 2019. Úvodní slovo Stanislav Diviš.

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko