Geologie
  Součást desenské klenby, převládají grafitické fylity. Soustava vodních kaskád a proudů na prudkém svahu má celkovou výšku asi 45 m. Geomorfologicky souvisí se skalní hradbou s bizarními tvary skal.

  Květena
  Na velmi prudkém východním svahu Malého Klínu je třtinová smrčina Calamagrostio villosae-Piceetum zčásti narušená kalamitou. Na severním svahu se na kamenitém a skalnatém terénu vyskytuje smrková bučina Calamagrostio villosae-Fagetum. Převažující dřevinou je smrk ztepilý (Picea abies), místy se objevuje buk lesní (Fagus sylvatica), vtroušen je jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), podél potoka se daří porostům vrby slezské (Salix silesiaca). V podrostu najdeme druhy typické pro klimaxové smrčiny - podbělici alpskou (Homogyne alpina), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) a šťavel kyselý (Oxalis acetosella), dominantním druhem je třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). Vysoká je druhová diverzita mechorostů v korytě potoka a na mokvavých skalkách. V území bylo zaznamenáno 99 druhů mechorostů (34 druhy játrovek a 65 druhů mechů), mj. kriticky ohrožený mech paprutka (Pohlia longicollis), ohrožené játrovky nivenka Flotowova (Harpanthus flotowianus), vidoňka podzimní (Jamesoniella autumnalis) a stěkovec prstnatý (Riccardia palmata), ohrožené mechy Brachydontium trichodes, jehnědovka stříbřitá (Plagiobryum zierii), paprutka Pohlia andalusica a Tetrodontium repandum.

  Zvířena
  Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Do poloviny 20. století zde bylo hnízdiště sokola stěhovavého (Falco peregrinus). Žije zde běžná lesní zvěř, území je součástí areálu rysa ostrovida (Lynx lynx). Hnízdí zde ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), strakapoud velký (Dendrocopos major), drozd brávník (Turdus viscivorus) a pěvuška modrá (Prunella modularis), pravděpodobně také krkavec velký (Corvus corax).

  Poznámka
  Vysoký počet turistů ruší živočichy v jejich přirozeném vývoji, místy jsou poškozována rostlinná společenstva.

  Zdroj: Obecně přístupné informace CHKO Jeseníky

   

  Aktuality

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko