Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

  Tak jako v minulých letech i v roce 2018 bude probíhat program Podpora obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností pod záštitou Ministerstva kultury. Zásady Programu a potřebné formuláře žádosti budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury ČR v průběhu ledna 2018.

  Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

   

  Oproti minulým letům dochází k několika důležitým změnám:

  -   Program bude administrován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou 28. února 2018,
  -   minimální procentuální spolupodíl žadatele se zvyšuje z 10 % na 20 %,
  -   případné doplňkové kolo nebude vyhlašováno,
  - došlo ke zrušení povinnosti zasílat k finančnímu vypořádání restaurátorskou zprávu (v případě restaurátorských prací).

  Žadatelé mohou podávat žádosti do 28. února 2018 prostřednictvím Městského úřadu Rýmařov, odboru stavební úřad – úseku státní památkové péče. 

  Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad

  Rýmařovsko